Miljö- och kvalitetspolicy

Vårt miljöarbete

Miljö- och kvalitetspolicy

Returab Sverige AB ska på ett miljöriktigt sätt hjälpa sina kunder att återvinna sitt material i så stor omfattning som möjligt. Returab ska självklart leva som man lär och ha högt ställda krav gällande sin interna hantering, rutiner samt att kontinuerligt minimera sin egen miljöpåverkan i så stor omfattning som möjligt. Det innefattar samtliga aktiviteter och processer, allt från kundkontakt till insamling och återvinning.

Vi skall sträva efter att kontinuerligt reducera vår negativa miljöpåverkan, minska antalet transporter och enbart använda oss av fossilfria drivmedel. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå. Returab skall välja varor, produkter och tjänster från leverantörer med ett aktivt miljöarbete. Returab vill tillsammans med sina kunder, bidra till en hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft.

Våra kunders behov är grunden för vår verksamhet. Vi ska arbeta för att varje kundkontakt blir en god referens för framtida affärer.

Vår viktigaste resurs är vår personal. Vi skall vara en attraktiv arbetsplats och attrahera hög kompetens. Vår personal ska ha en bra arbetsmiljö, uppleva sitt arbete som meningsfullt, positivt och stimulerande. Vårt arbetsklimat ska präglas av respekt för olikheter, kränkningar och särbehandling får ej förekomma.

Vår organisation ska vara lyhörd, leverera högsta servicenivå och sätta våra kunders behov i fokus. Detta uppnår vi genom hög kompetens, utmanande mål och högt ansvarstagande i alla våra åtaganden. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta våra kunders högt ställda krav. Returab ska vara varje fastighetsägares och företags självklara återvinningspartner.

Returab Sverige AB
Ludvig Ceimertz, VD

Uppförandekod
Returab Sverige AB är stolta medlemmar av branschorganisationen Återvinningsindustrierna. Att använda sig utav en medlem i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för dig som kund. Vi följer uppförandekoden som är framtagen för seriösa återvinningsföretag.